Добре фармске праксе

Иако појам добрих фармских пракси (ДФП) подразумева, пре свега, низ технилошких и здравствених поступака који би требало да обезбеде свођење производних ризика на минимум и довођење производног процеса до високог степена одрживости и профитабилности, главни циљ свих настојања у спровођењу принципа добрих фармских пракси мора да буде потрошач и опште начело да "… свако има право на храну, квалитетну, али пре свега безбедну."

Тржишна потражња за здравствено безбедном храном расте сваким даном па постизање високих стандарда у производњи и , по могућности, њихова сертификација значајну унапређују и пласман производа.

Прилози који се налазе на овом сајту говоре пре свега о производњи млека, као и о бризи о животињама и животној околини у којој се одвија процес производње. У следећем периоду биће речи и о производњи меса..

Појам добрих фармских пракси подразумева низ препорука за поступке у производњи у вези са обрадом земљишта за производњу усева, у вези са руковањем хемијским супстанцама, а пре свега пестицидима, а затим и у вези са одгајивањем и репродукцијом животиња, исхраном, негом, смештајем и држањем, здравственом заштитом, добробити и биосигурности које треба да се дефинишу, креирају и имплементирају од стране лица која руководе фармама, а у сарадњи са пољопривредним и ветеринарским стручним службама.

Већина принципа добрих пољопривредних пракси спроводи се на добровољној основи као део технолошких поступака и напора да се они оптимализују, а производни ризици сведу на минимум, али део ових принципа је прописан и законским и подзаконским актима од стране државе као што су обележавање животиња, смештајни услови који се односи на добробит животиња, затим поступци који се односе на здравствену безбедност и спречавање појаве и ширења заразних болести животиња и људи, али и други аспекти пољопривредне производње који се односе на управљање водама, на заштиту животне средине, на употребу минералних ђубрива, као и на област очувања биодиверзитета, и, коначно, на планирање и изградњу.