Менаџмент стада млечних крава

Менаџмент стада, у основи, обухвата:

  1. Индентификацију грла >>>
  2. Прикупљање, унос и обраду података
  3. Стандардне оперативне процедуре (СОП) >>>

УВОД

Фармер који се бави млечним говедарством треба да води детаљну финансијску, производну и књиговодствену евиденцију на својој фарми како би могао у сваком моменту да има неопходне анализе билансних стања који се тичу пословања фарме. С обзиром да фармери у млечном говедарству морају стално доносити одлуке у вези нивоа и квалитета производње млека, начином храњења и квалитетом исхране, прираста грла, услова држања, репродукције, превентиве и здравствене заштите животиња и ремонтом (излучивања из стада старијих и нископродуктивних грла) стада, они морају прецизно скупљати податке о сваком грлу, како би производња млека била у најмању руку одржива, ако не у датом тренутку профитабилна.

Ако се не води квалитетна евиденција, фармери нису у стању да доносе правилне пословне одлуке и улазиће у непотребне ризике, а оптимални производни и економски резултатине не могу бити достигнути. Из истог разлога ни стручне службе, које сервисирају производњу на фарми, не могу да дају квалитетан допринос производним резултатима

Важно је, такође, нагласити и да кредитори испитују организационе способности фармера и могућност враћања дуга, а и банке често траже пројекцију протока новца, као и извештаје о пословању фарме.

Данас су на тржишту доступни компјутерски софтвери тј. програми за вођење евиденције о стаду, јер су од велике користи при доношењу одлука кроз посматрање перформанси стада и анализу проблема. Циљ ових програма је да се одржава оптимално биолошко и здравствено стање стада и да се постигну максимални приходи, уз смањење трошкова.

Најважније у свакодневном вођењу евиденције о стаду је контрола фактора који одређују економске везе или граничне вредности између трошкове производње и пласмана произведене робе на фарми.

За добар менаџмент стада потребно је обратити пажњу на следеће: имати поуздан идентификациони систем, свакодневно пратити основне податке о стаду, производњи и квалитету млека, податке о репродукцији, правилном балансирању, нивоу и распореду оброка ради оптималне производње млека у складу са генетским потенцијалом стада, систему и контроли муже и начину чишћења (изђубравања) објеката, опреме, неге и хигијене грла, пласману произведених главних (млеко, телад, товна јунад и приплодне јунице) и споредних производа са фарме (ремонтована грла и стајњак).

Потребно је изабрати одговарајућу компијутерску опрему за инсталирање потребних програма, зависно од потребних информација извршити избор компијутерских програма, свакодневно пратити листе дневних активности које треба извршавати, вршити процене и упоређивати производне резултате са оптималним параметрима стада и обратити пажњу на економске аспекте вођења фарме.