Менаџмент стада - прикупљање и унос података

Менаџмент стада, у основи, обухвата:

  1. Индентификацију грла >>>
  2. Прикупљање, унос и обраду података
  3. Стандардне оперативне процедуре (СОП) >>>

Ручни системи за прикупљање и унос података

Фармер је дужан да што је могуће тачније свакодневно прикупља информације о производној количини и квалитету млека, одгају подмлатка, зоохигијенским и микроклиматским условима у стаји, о превентивним мерама и здравственом стању сваког грла од рођења до излучивања или продаје, ако су грла уматичена да у сарадњи са селекцијским организацијама спроводи одговарајуће селекцијске мере и редовно доставља податке основној одгајивачкој организацији ради евиденције и праћења генетских параметара у циљу остваривања подстицаја који се добијају од стране државе, прописане ради генетског унапређења у говедарској производњи. Овако прикупљени и обрађени подаци указују фармеру на потезе које мора чинити у наредном периоду како би могао доносити праве одлуке у право време а све у циљу подизања нивоа иквалитета производње, боље ефикасности организације рада на фарми и постизања рентабилности у производњи. За унос и чување података могу послужити ручни системи и компијутеризовани системи управљања.

Индивидуални евиденциони картон

За сваку краву или јуницу у стаду се треба водити засебан евиденциони картон који се чува у картотеци. Ови картони омогућавају фармеру увид у писану историју раста и развоја грла, здравствено стање и вакцинације, оплодњу, информације о приплодњаку, телењу и о производњи и квалитету млека. Сви подаци треба да су повезани у књиге да би се њима могло лакше руковати изван канцеларије, а ваљало би да су поређани према идентификационим бројевима грла како би се лакше вршиле провере. На врх дијаграма могу бити закачене и маркице у боји како би се олакшало распознавање репродуктивног и производног статуса појединих грла.

Календар активности и догађаја

Календар активности и догађаја садржи све информације које су значајне за стадо и односе се на осемењавања, телења, здравствени статус односно, промену категорије грла, и он показује комплетну слику млечних грла.

Овај систем се заснива на томе да се свакој крави у стаду идентификује њен узгојни статус уз помоћ четворо или шестобојног магнетног кодног система. Сваки означени магнет се поставља на таблу, а боја означава последњи значајан догађај у њеном животу.

Календар активности и догађаја је врло важан у означавању активности и планирању одлука, али он не може заменити индивидуални евиденциони дијаграм, но може бити значајан као помоћно средство.

Картон плодности стада и здравственог стања.

Овај картон представља вишеструки систем похрањивања података где се све краве посматрају хронолошки од датума рођења. Овде треба да се упишу сви подаци везани за репродуктивни статус и здравствено стање грла, тј. датум телења, лакоћу тељења, почетак еструса, датум осемењавања, име приплодњака, поремећаје плодности и очекивани датум телења.

Додатно се може водити књига са подацима о количини дневно помуженог млека и књига осемењавања за сваку краву, као и књига са подацима о узгоју што се касније може пренети у индивидуални евиденциони дијаграм.

Евиденција стада се треба чувати у канцеларији говедарске фарме, али у исто време треба да је лако доступна особљу које је укључено у менаџмент стада.