Здравље и добробит животиња

Добро здравље животиња на фарми је основни услов несметане и профитабилне производње, јер само од здраве животиње можемо очекивати производњу која одговара њеним генетским потенцијалима. Са друге стране, савремени светски стандарди захтевају од произвођача да у току производног процеса животињама обезбеде добре услове живота на фармама и да их заштите од било какве патње.

Висок ниво здравља животиња на газдинствима и на фармама зависи пре свега од правилног смештаја и поступање са животињама у току производних процеса, а затим од поштовања свих биосигурносних мера и законске регулативе које обезбеђују да не дође до уношења и преношења опасних заразних болести. Обезбеђивање доброг здравља животиња је, такође, само један од елемената на путу до главног циља свих облика сточарске производње: квалитетног и безбедног производа за тржиште.

Сви поступци којима се обезбеђује добро здравље стандардизовани су и чине део принципа Добрих пољопривредних пракси. Део ових принципа је обавезан и регулисан је законом, а део пољопривредници морају да усвоје кроз учење и обуке и да их примене на добровољној основи као део општеприхваћених стандарда који обезбеђују успешан и профитабилан пласман производа са фарме.

Здравље животиња и заштита здравља животиња у Србији су регулисани Законом о ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005) и подзаконским актима који из њега проистичу. Добробит животиња је регуслисана Законом о добробити животиња ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009) и, такође, законским прописима који из њега проистичу. Ови закони су усклађени са међународним законодавством, па и са европским и њихова примена обезбеђује испуњење строгих захтева међународне трговине.

Правилно вођење сточарске производње се заснива на поштовању скупа принципа и правила који су груписани као принципи Добре хигијенске праксе, Добре произвођачке праксе , и наравно, Добре пољопривредне праксе. Сви ови принципи почивају на правилној анализи ризика пословања и превенцији потенцијалних проблема у производњи. Газдинство или фарму, у овом смислу, треба посматрати као један затворен, добро организован систем и предузимати све мере да он трајно тако и функционише.

Сви принципи обезбеђења доброг здравља животиња почињу, као и остали сегменти добрих пољопривредних пракси са означавањем животиња и прецизним вођењем документације у свим сегментима сточарске производње о чему се детаљније говори у делу сајта о менаџменту стада.

Заштита здравља животиња, у смислу добрих фармских пракси, у основном подразумева следеће елементе:

 • Спречавање уласка болести на газдинство,
  • Куповање животиња и увођење нових животиња на газдинство,
  • Промет животиња на газдинство и са газдинства и избегавање уношења болести,
  • Зоосанитарне/биосигурносне мере на газдинству.
 • Здравствени програм на газдинству,
  • Обележавање животиња
  • Превентивна здравствена заштита,
  • Нарочито опасне заразне и друге болести.
  • Поступање са болесним животињама,
  • Евиденција о лечењу животиња,
  • Стални надзор над животињама,
  • Употреба ветеринарских лекова на газдинству,
  • Одлагање животињских лешева.
 • Хигијена држања – употреба и чување средстава за чишћење и дезинфекцију,
 • Заштита од штеточина: инсеката, глодара, птица и дивљих животиња,
 • Микроклима у шталама,
 • Стручна обука особља које ради на фарми за примену принципа добрих пољопривредних пракси, па и оних који се односе на здравље животиња.

Обезбеђење добробити животиња, у смислу Добрих фармских пракси, у основном подразумева следеће елементе:

 • Начин држања животиња за производњу,
 • Заштита животиња у току превоза,
 • Заштита животиња при клању и усмрћивању.